Ordlista

Här hittar du förklaringar på vanligt förekommande ord inom ekonomi och inkasso

En uppgörelse om betalning mellan den person som ska betala och den hen ska betala till. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned (minskas).

Läs artikel

Betalningskrav (fordringar) som du får från den offentliga sektorn, dvs. skulder till stat och kommun, t.ex. skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel.

Läs artikel

Du kan ansöka om anstånd vilket innebär att du ber om att få mer tid för att exempelvis göra en betalning. Får du ett anstånd beviljat flyttas ditt förfallodatum längre fram.

Läs artikel

Om du anser att du inte är betalningsskyldig eller att kravet är felaktigt kan du bestrida skulden genom att höra av dig till B2 Impact eller till Kronofogden eller domstol om ärendet gått vidare dit. Beskriv varför du anser att du inte är betalningsskyldig. Om betalningskravet stämmer men du inte kan betala just nu, kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig med en avbetalningsplan.

Läs artikel

Om du inte betalar dina räkningar i tid kan du få en betalningsanmärkning. Det är en uppgift hos ett kreditupplysningsföretag om att du inte har betalt en skuld i tid och kan leda till att du exempelvis får svårt att få ett lån eller hyra en lägenhet. Undvik betalningsanmärkningar genom att betala i tid eller bestrida omgående om du anser att du inte är betalningsskyldig eller om du anser att kravet är felaktigt.

Läs artikel

Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Ett betalningsföreläggande ger ingen betalningsanmärkning för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare. Det betyder inte heller att någon har slagit fast att du är betalningsskyldig. Om du inte har några omedelbara invändningar mot betalningsföreläggandet, kommer detta att tolkas som att du accepterar din betalningsskyldighet. Kronofogden kan då meddela ett utslag, vilket i sin tur kan resultera i registrering av en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. Observera att Kronofogden även tar ut en avgift för betalningsföreläggandet, och denna avgift kommer att läggas till din befintliga skuld.

Läs artikel

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

Läs artikel

En person som ingått borgen dvs. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar.

Läs artikel

Borgenär är ett annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar.

Läs artikel

En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.

Läs artikel

Effektiv ränta är inte en variant av ränta utan en förklaringsmodell. Det är ett sätt att visa hur stor den totala kostnaden för en kredit eller ett lån är. I begreppet effektiv ränta inkluderas därför andra kostnader som kreditgivaren lägger på krediten utöver räntan såsom till exempel aviavgifter. Den effektiva räntan kan grundas både på en fast eller en rörlig ränta.

Läs artikel

Skulder hos Kronofogden som du har till enskilda personer och företag t.ex. kontokortsskulder, banklån och obetalda köp online.

Läs artikel

Kronofogden har befogenhet att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld. Kronofogden kan besluta om löneutmätning eller ha en exekutiv auktion eller försäljning där de säljer utmätt egendom.

Läs artikel

Underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna genomföra sin verkställighet (t.ex. utmätning). Underlaget kan vara t.ex. dom, utslag, skattebeslut eller vissa privata handlingar.

Läs artikel

Om du har en skuld till någon så har denne en fordran mot dig. Den som har en fordran kallas borgenär och den som är skyldig borgenären pengar kallas gäldenär.

Läs artikel

Ett dokument som ger en annan person rätt att företräda dig i ärenden där du är part. Fullmakten ska vara signerad av den som ska företrädas, fullmaktsgivaren, och den som ska företräda, fullmaktstagaren. Ibland behöver även fullmakten bevittnas av en eller två andra personer.

Läs artikel

Den dag din avi senast ska vara betald. Notera att beloppet ska vara oss tillhanda på förfallodagen. Infaller förfallodagen på en helg rekommenderar vi därför att du betalar bankdagen innan eller senast bankdagen efter för att undvika påminnelseavgift.

Läs artikel

Lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter. I vår verksamhet är vi skyldiga att förhålla oss till GDPR och du som kund har långtgående rättigheter vad gäller skyddet för dina personuppgifter.

Läs artikel

Kronofogden tar ut en grundavgift i varje mål för sitt arbete. Avgiften läggs till när målet registreras i kronofogdens register.

Läs artikel

En gäldenär är ett juridiskt begrepp för när en person eller företag står i skuld till någon annan. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär.

Läs artikel

  Åtgärder för att en skuld ska bli betald, t.ex. utmätning.  

Läs artikel

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. En överinstans (t. ex. en hovrätt avseende en tingsrättsdom innehållande en betalningsförpliktelse) kan besluta om inhibition, om det är sannolikt att underinstansens beslut kommer att ändras.

Läs artikel

Ett företag som hjälper borgenärer med att få betalt för fordringar som förfallit till betalning, exempelvis genom att upprätta avbetalningsplaner.

Läs artikel

De kostnader som inkassobolag har rätt att ta ut för åtgärder i syfte att driva in en skuld, t.ex. inkassokrav, påminnelseavgift och kostnad för upprättande av amorteringsplan.

Läs artikel

Rättsligt förfarande som innebär att en person eller ett bolags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan fördelas mellan fordringsägarna.

Läs artikel

Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons, eller företags, betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. En kreditupplysning används ofta för att göra en bedömning huruvida du har ekonomiska förutsättningar att betala en skuld, eller eventuellt lån.

Läs artikel

Ett sätt att delge en handling genom annonsering.

Läs artikel

Den person i ett tvistemål som framställer krav mot en annan som har benämningen svarande.

Läs artikel

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

Läs artikel

Kostnad för att låna pengar.

Läs artikel

OCR-nummer är ett referensnummer som används för att identifiera en betalning via bankgiro. Du hittar det längst ner på inbetalningskortet eller din faktura. Det är viktigt att du anger rätt OCR-nummer så att betalningen hamnar rätt. 

Läs artikel

En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

Läs artikel

När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år). Preskriptionsbrytande åtgärder förlänger tiden för preskription.

Läs artikel

Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt röjs. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller.

Läs artikel

Om du är så skuldsatt att du inte längre kan betala dina skulder under en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Uppfyller du kraven och beviljas skuldsanering pågår skuldsaneringen i fem år. En avbetalningsplan läggs upp och när skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Läs artikel

Med solidariskt betalningsansvar blir varje enskild låntagare ansvarig för hela skulden. Detta kan leda till att en person kan krävas på full betalning för hela skulden, inte bara sin egen del.

Läs artikel

När ett ärende inte längre kan hanteras inom ramen för inkassoprocessen kan ärendet överlämnas till tingsrätten för en rättslig prövning. Det sker i fall där kunden har bestridit, när vi inte kan nå kunden eller när det saknas förutsättningar för att lösa skulden frivilligt. Tingsrätten träder då in som en oberoende part och avgör målet.

Läs artikel

Ett snabbt och enkelt sätt för den som vill ha betalt att få ett bevis om att hans krav är riktigt. Detta bevis (utslag) kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att föremålet lämnas tillbaka.

Läs artikel

Den som en ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet riktar sig mot. Svaranden är också den person i en tvistemålsrättegång som det ställs krav mot.

Läs artikel

Garanti för återbetalning av ett lån, t.ex. borgen eller pant.

Läs artikel

När en tvist i domstol avgörs helt enligt kärandens yrkanden, för att svaranden inte har infunnit sig eller besvarat en stämning.

Läs artikel

Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, dvs. att pengar dras direkt från din inkomst.

Läs artikel

Den som vill ha betalt (borgenären) och den som ska betala (gäldenären) är oeniga om någonting som har med skulden att göra. Oenigheten kan handla t.ex. om skuldens storlek.

Läs artikel

Egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar. Egendomen måste tillhöra den personen, ha ett ekonomiskt värde och kunna överlåtas till en annan ägare. Utmätningen ska ge ett ekonomiskt överskott efter avdrag för de kostnader som kan uppstå.

Läs artikel

Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning.

Läs artikel

När en dom eller ett utslag har fastställts, har fordringsägaren möjlighet att ansöka om hjälp från Kronofogden för att se till att det som beslutades i domen/utslaget genomförs tvångsvis.

Läs artikel

Har du fått ett felaktigt utslag från Kronofogden så kan du ansöka om återvinning och inhibition.

Läs artikel

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga det till domstol.

Läs artikel