INHIBITION

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. En överinstans (t. ex. en hovrätt avseende en tingsrättsdom innehållande en betalningsförpliktelse) kan besluta om inhibition, om det är sannolikt att underinstansens beslut kommer att ändras.