Allmänna villkor

Uppdaterad senast den 28 november 2023

Det är viktigt för oss att informera dig om våra allmänna villkor och vi är även måna om att vara transparenta om hur våra tjänster fungerar.
De allmänna villkoren kan komma att justeras och uppdateras om vi åläggs att uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut eller om våra interna rutiner ändras. Den aktuella versionen finns alltid uppdaterad på vår hemsida www.b2-impact.se.

Dessa allmänna villkor innehåller följande:

 1. Tillämpning och tolkning
 2. Kommunikation och arbetsverktyg
 3. Amorteringsplan
 4. Kostnader och ränta
 5. Återbetalning
 6. Mina Sidor
 7. Klagomål
 8. Immateriella rättigheter
 9. Sekretess och utlämnande av information
 10. Information om behandling av personuppgifter
 11. Ändringar
 12. Kontaktuppgifter

Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som B2 Impact tillhandahåller.
Hänvisningar i dessa allmänna villkor till ”vi”, ”oss” eller ”vår” avser B2 Impact AB.  

Läs artikel

För att komma i kontakt med dig och på bästa vis informera dig om ditt ärende kommunicerar vi elektroniskt via Mina Sidor, telefonsamtal, e-post och SMS. Om du skulle föredra att vi inte kommunicerar via telefonsamtal, SMS eller e-post, ber vi dig att meddela oss det.

Har du en Kivra-brevlåda kan vi också komma att kommunicera via den. Vi kommunicerar även viss information i vår verksamhet brevledes.

Läs artikel

Vårt mål är att hitta en betalningslösning som fungerar för dig och i de fall du inte har möjlighet att betala hela din skuld vid ett och samma tillfälle finns alternativet att nå en överenskommelse om en amorteringsplan.

Betalning skall därefter erläggas i enlighet med den amorteringsplan som vi har kommit överens om. I de fall du inte följer den upprättade amorteringsplanen kommer denna att sägas upp och därefter kan andra inkassoåtgärder komma att vidtas, exempelvis kan en ansökan om betalningsföreläggande eller begäran om utmätning lämnas till Kronofogden.

Om du vet att du inte har möjlighet att betala enligt amorteringsplanen ber vi dig att ta kontakt med vår kundservice snarast för att se om amorteringsplanen kan justeras. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Läs artikel

Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god inkassosed, lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnad m.m. och har fastställts utifrån detta.

Om du har mottagit ett inkassokrav från oss tillkommer en kostnad om 180 kronor. Om inget annat är överenskommet, tillkommer 170 kronor för upprättande av amorteringsplan, aviseringsavgift om 60 kronor per avi samt 60 kronor vid eventuell skriftlig betalningspåminnelse. Om du lägger upp en avbetalningsplan och ansluter dig till autogiro eller e-faktura påförs ingen aviavgift.

Du kan även komma att debiteras dröjsmålsränta och B2 Impact följer den räntesats som avtalats mellan dig och den ursprungliga fordringsägaren.

Läs artikel

Om du betalat för mycket ber vi dig kontakta vår kundservice så snart du upptäckt detta. Vid återbetalningen tas en administrativ kostnad om 100 kronor ut. Detta belopp avräknas mot det inbetalda beloppet. Med anledning av detta återbetalas inga belopp under 100 kronor. Belopp som överstiger 200 kronor återbetalas via utbetalningsavi, där en avikostnad om 50 kronor debiteras och avin skickas till din folkbokföringsadress.

Läs artikel

Mina sidor är en kundwebbslösning där du bland annat kan skicka meddelande till oss, få information om ditt ärende hos oss, ansöka om en amorteringsplan, hitta betalningsinformation, betala ditt ärende och även se ärendets aktuella status hos oss.

Inloggning sker via ditt BankID för att säkerställa din identitet och för att skydda dina uppgifter.

B2 Impact strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt men vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, varken uttryckligen eller indirekt, rörande fullständigheten av de uppgifterna eller den tillhörande grafik som i något syfte framkommer på hemsidan.

B2 Impact tar inte heller något ansvar för det faktum att hemsidan tillfälligt kan vara otillgänglig på grund av tekniska problem.

Vid eventuella fel eller om du stöter på tekniska problem med kundwebben kontakta oss gärna. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Läs artikel

Anser du att vi har agerat felaktigt i ett ärende eller om du är missnöjd med en tjänst som vi utfört, fyll då i vårt klagomålsformulär som du finner här. Vi ser klagomålshantering som en värdefull del av vårt löpnade kvalitetsarbete och är därför tacksamma för din feedback.

När du lämnat in ett klagomål till oss så hanteras detta av vår klagomålsansvarig som dokumenterar ditt klagomål. Därefter utreds ditt klagomål och beroende på hur omfattande ditt klagomål är kan hanteringen av klagomål ta olika lång tid.

När utredningen sedan är färdigställd och klagomålsansvarig har fattat ett beslut gällande ditt klagomål så kommer beslutet att kommuniceras till dig via den kontaktväg du uppgett i samband med att du lämnade in ditt klagomål.

Läs artikel

Immateriella rättigheter till de dokument, grafik från vår hemsida, avtal, brev eller e-postmeddelanden som vi generar i samband med vår inkassoverksamhet tillhör oss men du har rätt att ta del av uppgifterna för de ändamål de tagits fram för. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.  

Läs artikel

Vi, alla anställda inom B2 Impact och vår verksamhet, omfattas av inkassolagen (1974:182) och i enlighet med 11 § lyder vi under tystnadsplikt.

Detta innebär att vi som huvudregel inte delar dina uppgifter med någon utomstående. Dina uppgifter kan dock komma ett delas med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Detta sker exempelvis när vi anlitar en IT leverantör eller support av IT-system.

Vi kan även komma att dela uppgifter med Kronofogdemyndigheten och domstolar för att fastställa fordringar och vidta exekutiva åtgärder så som verkställighet och utmätning. Vidare kan uppgifter även komma att delas med andra myndigheter såsom Skatteverket och Integritetsskyddsmyndigheten, om vi är skyldiga att rapportera uppgifter enligt lag eller praxis.

Ett utlämnande av uppgifter sker alltid med beaktande av gällande sekretessregler och en underleverantör har aldrig tillåtelse att använda uppgifterna i något annat syfte än det vi formulerat.

Läs artikel

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom vår verksamhet. Information om hur, för vilka syften och under vilken tid vi behandlar dina uppgifter kan du läsa mer om under personuppgiftsbehandling.  

Läs artikel

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras eller uppdateras av oss. Den gällande versionen finns alltid publicerad på www.B2-impact.se.  

Läs artikel

B2 Impact

Mailbox 1801

41141 Göteborg

Läs artikel