LAGA KRAFT

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.